Πάρε μέρος στην έρευνα…

Έρευνα

Η ειδικός ιατρός εργασίας κυρία Ελένη Ντούνα, στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής με τίτλο “Διερεύνηση των σχέσεων των ΙΦΕΝ με την εργασία και την επαγγελματική υγεία”, που εκπονεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγει έρευνα με σκοπό την ολοκλήρωση της εν λόγω διατριβής.

Σύμφωνα με εμπειρικά στοιχεία και προγενέστερες έρευνες, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με φλεγμονώδεις εντεροπάθειες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εργασία τους. Οι πιο συχνές αφορούν προβλήματα συγκέντρωσης (72%), χαμηλό ρυθμό εργασίας (78%) και μειωμένη παραγωγικότητα (50%), όπως επίσης και η αποχή από την εργασία ιδιαίτερα κατά τις περιόδους εκτάσεως των ΙΦΕΝ.

Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς, πως μπορεί να οδηγήσει σε εργασιακές περιοριστικές ή και ανικανότητες, κυρίως στους νέους ανθρώπους. Η σοβαρότητα της νόσου, οι εξάρσεις, η θεραπευτική μορφή, οι χειρουργικές επεμβάσεις αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή ζωή των ασθενών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν αποτελέσει αντικείμενο μελέτης των τελευταίων ετών

Ειδικότερα για την Ελλάδα η νόσος φαίνεται να επηρεάζει την ικανότητα για εργασία στο 40% των συμμετεχόντων, ενώ το 57% χρειάζεται να απουσιάσει από την εργασία της (με συχνότητα κυμαινόμενη από 1-20 ημέρες / έτος). Επίσης, το 32% των ασθενών δεν ενημερώνει το περιβάλλον εργασίας για την νόσο του.

Αν και υπάρχουν μελέτες που αφορούν την σχέση του ΙΦΕΝ με την εργασία εξετάζει το θέμα με γενικούς όρους, συνήθως ενσωματωμένο μέσα σε κριτήρια που αφορούν την ποιότητα ζωής, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξάγονται συμπεράσματα για τη σχέση ΙΦΕΝ με συγκεκριμένες επαγγελίες και κλάδους παραγωγής δραστηριοτήτων. Τα στοιχεία είναι κυρίως ποσοτικά (ημέρες άδειας, ημέρες απουσίας από την εργασία , αλλαγή, ακύρωση επαγγελματικών ραντεβού κ.λπ.).

Σκοπός της μελέτης

Οι σκοποί της μελέτης είναι:

α) Η διερεύνηση της σχέσης των ΙΦΕΝ με την εργασία και την εργασιακή ικανότητα του ατόμου στοχεύοντας στο πώς και πόσο οι ΙΦΕΝ επηρεάζουν την εργασία, τη δυνατότητα του ατόμου να ανταποκρίνεται στις εργασιακές απαιτήσεις και στο «κόστος» της νόσου και όσον αφορά τις ψυχολογικές παραμετρών και εργασιακών σχέσεων.

β) Η διερεύνηση και ταυτοποίηση των εργασιακών παραγόντων κινδύνου που μπορεί να σχετίζονται είτε με την εμφάνιση της νόσου είτε με την επιδείνωσή της στο εργασιακό περιβάλλον.

Υλικό, Μέθοδοι της μελέτης

Πληθυσμός της μελέτης

Ως πρωτογενές υλικό θα χρησιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι στους οποίους έχει τεθεί η διάγνωση ΙΦΕΝ και έχει επιβεβαιωθεί ιστολογικά.

Εργαλείο της έρευνας

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με δομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο θα περιλαμβάνει 4 ενότητες

Η πρώτη ενότητα θα αφορά γενικά τα δημογραφικά δεδομένα (ηλικία, φύλο, μορφωτικό επίπεδο κλπ)

Η δεύτερη ενότητα θα αφορά την εκτίμηση της κατάστασης υγείας σε σχέση με την ΙΦΕΝ (χρόνος από τη διάγνωση, χειρουργικές επεμβάσεις, συμπτώματα κ.λπ.)

Η τρίτη ενότητα αφορά την λήψη ενός σύντομου και περιεκτικού επαγγελματικού ιστορικού (είδος εργασίας, έτη εργασίας, εργατικοί παράγοντες κινδύνου κ.λπ.)

Η τέταρτη ενότητα θα αφορά την συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα επαγγελματική ικανότητα του ατόμου (απουσίες λόγω ασθενείας, υποστήριξη από τον εργοδότη και τους συναδέλφους, δυσκολίες στην εκτέλεση της εργασίας κ.λπ.)

Το ερωτηματολόγιο αποτελεί συνδυασμό των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες επίδρασης και Crohn’s και Colitis UK (Crohn’s, Colitis και Employment – από τις προσδοκίες σταδιοδρομίας στην πραγματικότητα) με την προσθήκη ενός συνοπτικού επαγγελματικού ιστορικού που περιλαμβάνει τουλάχιστον τους παράγοντες κινδύνου, για τους οποίους υπήρξαν βιβλιογραφικές αναφορές. Επειδή η μελέτη είναι πρωτότυπη, δεν υπήρχαν αντίστοιχα ερωτηματολόγια αναφοράς.

Τα ερωτηματολόγια θα συμπληρωθούν με δύο τρόπους:

α. με συνέντευξη από τον ερευνητή

β. με ηλεκτρονικά μέσα και συμπλήρωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Ο σκοπός είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων ασθενών με ΙΦΕΝ.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα δοθούν στους συμμετέχοντες ερωτηματολόγιο με σκοπό την διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην παθολογία της νόσου, τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων στην καθημερινότητα του ατόμου με την ΙΦΝΕ καθώς και την ποιότητα ζωής του.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το απαντήσετε πατώντας εδώ.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ελεύθερη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και θα τηρηθεί η πλήρης ανωνυμία σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία και την κατάσταση της υγείας του συμμετέχοντα.

Η έρευνα θα “τρέχει” μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με την συμμετοχή μας στην έρευνα συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση των ΙΦΝΕ με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών και των ιατρών σχετικά με το πολυπαραγοντικό μοντέλο της νόσου και τη δημιουργία αποτελεσματικότερων θεραπειών και παρεμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ερευνητή κα Ελένη Ντούνα στο e-mail dounae@gmail.com και στο τηλέφωνο 6972317861.

Για να διαβάσετε αναλυτικά το πρωτόκολλο της έρευνας πατήστε εδώ.