Θες να συμμετάσχεις στο ΔΣ του Συλλόγου μας?

TEAM WORK

Σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας μέσα στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Crohn και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας, η οποία θα είναι εκλογοαπολογιστική. Η δεύτερη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση μετά τη μετατροπή του συλλόγου μας σε πανελλήνιο.

Ως εκ τούτου, όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη μας από όλες τις περιοχές της Ελλάδας έχουν το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή τη θέση ελεγκτή, με μόνη και βασική προϋπόθεση να είναι ταμειακώς εντάξει και φυσικά να έχουν όρεξη για δουλειά!!

Προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά και όσο πιο σύντομα γίνεται οι προετοιμασίες για την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2018, καλούνται όλοι όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα να το δηλώσουν το αργότερο έως και την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018, συμπληρώνοντας, υπογράφοντας και αποστέλλοντας στον σύλλογο, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, την επισυναπτόμενη Δήλωση Υποψηφιότητας.

Πριν την υποβολή της υποψηφιότητάς σου, είναι σημαντικό να γνωρίζεις τα παρακάτω δεδομένα:

Σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο σύλλογος διοικείται από εννεαμελές (9 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των τακτικών και ιδρυτικών μελών. Επίσης, ύστερα από απόφαση που πάρθηκε στην 1η Γενική Συνέλευση του συλλόγου, εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Αμέσως μετά την εκλογή τους τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος από τους εκλεγέντες, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γενικό γραμματέα και ταμία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Μπορεί όμως να συνέρχεται και εκτάκτως σε επείγουσες περιπτώσεις ύστερα από απόφαση του προέδρου ή έπειτα από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τριών (3) μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου.

Μία φορά τον χρόνο -το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου- το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση των μελών προς έγκριση τον απολογισμό και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους καθώς και τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Το οικονομικό λογιστικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:
– Μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του συλλόγου, για την επίλυση όλων των ζητημάτων και διενεργεί όλες τις πράξεις διοίκησης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα μεριμνά για την τήρηση του μητρώου των μελών, της σφραγίδας του συλλόγου κλπ.
– Συντάσσει, επιμελείται και ψηφίζει τους εσωτερικούς κανονισμούς και φροντίζει για την εφαρμογή τους.
– Αποφασίζει για δαπάνες που υπερβαίνουν τα 150 ευρώ. Για ποσά μικρότερα αποφασίζει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου από κοινού με τον ταμία.
– Διορίζει και απολύει τους υπαλλήλους και το εν γένει προσωπικό του συλλόγου.
Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου.

Σχετικά με τους ελεγκτές

Οι ελεγκτές τελούν ετήσια θητεία και οφείλουν τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο να ελέγχουν αν οι αποφάσεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του συλλόγου καθώς και για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων που παρουσιάζονται στις Γενικές Συνελεύσεις. Τα αποτελέσματα του ελέγχου τους καταγράφονται σε έκθεση που διαβάζεται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
______________________________________________________________________________________________
Σύμφωνα με το καταστατικό όλα τα μέλη του συλλόγου θα ενημερωθούν εγκαίρως τόσο για τα θέματα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης όσο και για τις υποψηφιότητες (ψηφοδέλτιο) για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια τα ταμειακώς εντάξει μέλη που θα έχουν και το δικαίωμα ψήφου και τα οποία διαμένουν εκτός Αττικής και αδυνατούν να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί αυτή να έχουν ταχυδρομήσει το “σταυρωμένο” ψηφοδέλτιο. Αυτό θα πρέπει να εσωκλείεται σε ανώνυμο φάκελο ο οποίος θα περιέχεται σε φάκελο αλληλογραφίας.

Στο ψηφοδέλτιο, εκτός από το ονοματεπώνυμο των υποψηφίων, θα αναφέρεται ο τόπος μόνιμης διαμονής τους καθώς και η επαγγελματική τους ιδιότητα και το αν είναι ασθενής ή συγγενής ασθενή (π.χ. γονιός ασθενή).

Τέλος, οι εκπρόσωποι (υποψήφιοι ή μη) των ομάδων ασθενών που λειτουργούν ανά νομό της χώρας που επιθυμούν και δύναται να παρευρεθούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πρέπει επίσης να ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου αυτά να φροντίσουν για τη μετακίνηση και διαμονή τους αν και εφόσον αυτή είναι απαραίτητη.

Για την όσο το δυνατόν καλύτερη επιτυχία των στόχων και των σκοπών του συλλόγου μας είναι σημαντική η παρουσία όλων μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, όπως και η εξόφληση εγκαίρως της ετήσιας συνδρομής μας!